VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

Vás pozýva na 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

BEZPEČNÉ SLOVENSKO
A EURÓPSKA ÚNIAMiesto konania :
Košťova 1, Košice

Dôležité termíny :

Termín konania konferencie: 10. - 11. november 2022
Prihlášku na konferenciu s príspevkom vyplniť online do 8. novembra 2022
Prihlášku na konferenciu bez príspevku vyplniť online do 8. novembra 2022
Príspevok na konferenciu zaslať do 8. novembra 2022

Výstup z konferencie:
články budú publikované v recenzovanom zborníku z konferencie dostupnom online. Plné znenia príspevkov vypracovaných v šablóne zasielajte elektronickou poštou na: conference@vsbm.sk Príspevky, ktoré nebudú v šablóne, nebudú akceptované. Jazyk príspevku môže byť anglický, český, poľský, ruský, slovenský, ukrajinský.

Rokovací jazyk konferencie:
anglický, český, poľský, ruský, slovenský, ukrajinský

Web stránka konferencie:
https://conference.vsbm.sk

PREDPOKLADANÝ PROGRAM KONFERENCIE

10. november 2022
13:00 - začiatok plénárneho zasadnutia, privítanie hostí, zahájenie konferencie, pocta a spomienka na akademika prof. Milana Čiča, uvítacie príhovory,
15:00 - prestávka
15:30 - prednášky účastníkov konferencie,
cca 17:00 -18:00 - Spoločenský večer (po skočení prednášok)

11. november 2022
09:00 - 12:00 - rokovania partnerských inštitúcií
CIEĽ A SEKCIE KONFERENCIE

Hlavným zámerom realizácie tohto významného vedeckého podujatia je snaha nadviazať na každoročne organizovanú Konferenciu “Bezpečné Slovensko a Európska únia”.  Pozornosť bude sústredená na tri hlavné témy, a to: aktuálne otázky bezpečnosti všeobecne, Európa a bezpečnostné problémy,  pandémia a bezpečnostné dopady na spoločnosť.
Cieľom konferencie bude výmena skúseností a poznatkov v oblasti bezpečnosti, nadviazanie a rozšírenie spolupráce zúčastnených a oboznámenie sa s výsledkami dobrej praxe  pri riešení aktuálnych bezpečnostných problémov.
Diskusné témy:

bezpečnostný manažment, integrovaný záchranný systém, súčasné hrozby a riziká, ekonomická bezpečnosť, informačná a kybernetická bezpečnosť, bezpečnostné vzdelávanie, bezpečnosť miest a obcí,  technické a organizačné aspekty ochrany osôb a majetku, bezpečnostné technológie, právne aspekty ochrany osôb a majetku, problémy migrácie, terorizmus, extrémizmus, medzinárodný organizovaný zločin, riziká v spvislosti s vojnovým stavom, politologická situácia, krízový manažment, civilná ochrana, mimoriadne udalosti, bezpečnosť obyvateľstva, práva a slobody v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19