VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

Vás pozýva na 14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

BEZPEČNÉ SLOVENSKO
A EURÓPSKA ÚNIAMiesto konania :
online cez system Microsoft Teams

Dôležité termíny :

Termín konania konferencie: 20. máj 2021
Prihlášku na konferenciu s príspevkom vyplniť online do 30. apríla 2021
Prihlášku na konferenciu bez príspevku vyplniť online do 15.mája 2021
Príspevok na konferenciu zaslať do 30. apríla 2021

Výstup z konferencie:
články budú publikované v recenzovanom zborníku z konferencie na CD nosiči. Plné znenia príspevkov vypracovaných v šablóne zasielajte elektronickou poštou na: conference@vsbm.sk Príspevky, ktoré nebudú v šablóne, nebudú akceptované. Jazyk príspevku môže byť slovenský, anglický, český a poľský.

Rokovací jazyk konferencie:
slovenský, anglický, český a poľský

Web stránka konferencie:
http://conference.vsbm.sk

PREDPOKLADANÝ PROGRAM KONFERENCIE

20. máj 2021, čas bude upresnený
Link na konferenciu bude zaslaný prihláseným účastníkom najneskôr deň pred podujatím.
CIEĽ A SEKCIE KONFERENCIE

Hlavným zámerom realizácie tohto významného vedeckého podujatia je snaha nadviazať na každoročne organizovanú Konferenciu “Bezpečné Slovensko a Európska únia”.  Pozornosť bude sústredená na tri hlavné témy, a to: aktuálne otázky bezpečnosti všeobecne, Európa a bezpečnostné problémy,  pandémia a bezpečnostné dopady na spoločnosť.
Cieľom konferencie bude výmena skúseností a poznatkov v oblasti bezpečnosti, nadviazanie a rozšírenie spolupráce zúčastnených a oboznámenie sa s výsledkami dobrej praxe  pri riešení aktuálnych bezpečnostných problémov.
OBLASŤ 1: AKTUÁLNE OTÁZKY BEZPEČNOSTI VŠEOBECNE

Diskusné témy najmä: bezpečnostný manažment, integrovaný záchranný systém, súčasné hrozby a riziká, ekonomická bezpečnosť, informačná a kybernetická bezpečnosť, bezpečnostné vzdelávanie, bezpečnosť miest a obcí,  technické a organizačné aspekty ochrany osôb a majetku, bezpečnostné technológie.
OBLASŤ 2: AKTUÁLNE OTÁZKY BEZPEČNOSTI EURÓPY

Diskusné témy najmä: právne aspekty ochrany osôb a majetku, problémy migrácie, terorizmus, extrémizmus, medzinárodný organizovaný zločin.
OBLASŤ 3: PANDÉMIA A BEZPEČNOSTNÉ DOPADY NA SPOLOČNOSŤ

Diskusné témy najmä: krízový manažment, civilná ochrana, mimoriadne udalosti, bezpečnosť obyvateľstva, práva a slobody v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19.
Dávame vám do pozornosti medzinárodnú vedeckú online konferenciu, ktorej mame česť byť spoluorganizátor, s názvom:

STRATEGIC IMPERATIVES FOR THE DEVELOPMENT OF BUSINESS
ENTITIES UNDER TURBULENCE

22 April, 2021, Sofia - Bulgaria