VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
13. - 14. november 2014

KOŠICE
Slovenská republika
 
GARANTI VEDECKEJ KONFERENCIE


Dr.h.c. prof. Ing Marián MESÁROŠ, DrSc., VŠBM v Košiciach, Slovensko

Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., Karlové Vary, Česká republika

prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc., Bratislava, Slovensko

prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc., Bratislava, Slovensko

prof. JUDr. Jozef KLIMKO, DrSc., Bratislava, Slovensko

prof. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD., rektor VŠBM v Košiciach, Slovensko

prof. PhDr. Jiří STRAUS, DrSc., Praha, Česká republika

prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc., Trnava, Slovensko

Dr h.c. Prof. Stanisław DAWIDZIUK, PhD., WSM Warsaw, Poland

prof. Bjong Wolf  YEIGH, PhD., BG (ret.) USA

prof. Natalia Grigorievna KALASHNYK, DSc. Honoured worker of education of Ukraine

JUDr. Marianna MOCHNÁČOVÁ, PhD. - sudkyňa Ústavného súdu SR

prof. Iurii Ladyslavovych BOSHYTSKYI, Ph.D. Honoured Lawyer of Ukraine

prof. Ing. Pavel POLEDŇÁK, CSc., Ostrava, Česká republika

prof. UR dr. hab. Wojciech WALAT, Rzeszów University, Poland

doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD., rektorka APZ v Bratislave, Slovensko
flags
english version
VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE


Predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc. - VŠBM v Košiciach, Slovensko;
predseda Správnej rady - Prezident; štatutárny zástupca

Členovia (v abecednom poradí):
doc. Mgr. Milan ADÁMEK, PhD. - dekan FAI UTB ve Zlíně, Česká republika
prof. Ing. Karol BALOG, PhD. - STU Bratislava, Slovensko
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc. - prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, VŠBM v Košiciach, Slovensko
insp. dr. Piotr BOGDALSKI, Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Poland
prof. Ing. Ján BUJŇÁK, CSC. - Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko
prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc. - Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko
Dr. h. c. prof. JUDr. Vladimír ČEČOT, CSc., - Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, Slovensko
Dr h.c. prof. Paweł CZARNECKI, PhD, MBA, - Rektor WSM Warsaw, Poland
prof. Ing. Vladimír ČOP, DrSc., Prešov, Slovensko
dr hab. prof. nadzw. Roman DROZD - Rektor Akademii Pomorskiej w Slupsku, Poland
prof. dr. hab. Marzenna DUDZIŃSKA - Politechnika Lubenska, Poland
brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc. - rektor AOS Gen. M.R. Štefánika v L. Mikuláši, Slovensko
doc. Dr. Jacek DWORZECKI, PhD. - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poland
dr inż. Józef FLIS, Generał broni w st. spoczynku, prorektor, WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie, Poland
pplk. Ing. Štefan GALLA, PhD. - riaditeľ Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR
Ing. Jozef HALCIN - riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelária ministra vnútra SR
prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc. - Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovensko,
Ing. Jaromír JEZNÝ, PhD. - Klaster AT+ R; GR ZTS VVÚ, a.s. Košice, Slovensko
prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc. - Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Slovensko
prof. RNDr. František KAČÍK, PhD. - Technická univerzita Zvolen, Slovensko
doc. RNDr. Danica KAČÍKOVÁ, PhD. - Technická univerzita Zvolen, Slovensko
plk. Mgr. Štěpán KAVAN, Ph.D. -  Hasičský záchranný sbor JčK, Česká republika
doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD. - Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko
doc. JUDr. Mojmír MAMOJKA, PhD. - Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko
Ing. Jozef MARTINKA, PhD.- STU v Bratislave, Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality, Katedra požiarneho inžinierstva, Slovensko
generál JUDr. Alexander NEJEDLÝ - prezident Hasičského a záchranného zboru  SR, Slovensko
doc. dr. hab. Antonio OLAK, PhD. - Katowice, Poland
doc. Dr. Lubomír PÁNA, PhD. - Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, Česká republika
Dr. Juliusz PIWOWARSKI -  WSzBPiI APEIRON w Krakowie, Poland
prof. Dr. Zoltán RAJNAI - Óbuda University Budapest, Head of the Doctoral School of Safety and Security Science, Hungary
dr hab. prof. UR  Bogusław ŚLUSARCZYK - Rzeszów University, Poland
prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD.- Akadémia Policejného Zboru v Bratislave, Slovensko
prof. RNDr. Zora THOMOVÁ, PhD. - The State University of New York Institute of Technology, USA
doc. Dr. Jan WALUSZEWSKI -  WSH im. Bolesława Markowskiego w Kielcach,  Poland
doc. Vasyl Myronovych ZAPLATYNSKYJ, PhD. - Akademija bezopasnosti i osnov zdorovia, Kijev, Ukrajina