VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

Vás pozýva na 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

BEZPEČNÉ SLOVENSKO
A EURÓPSKA ÚNIAMiesto konania :
VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika (
GPS: 48.710975, 21.263460 )

Dôležité termíny :

Termín konania konferencie: 14. - 15. 11. 2019
Prihlášku na konferenciu zaslať do 20.10.2019
Príspevok na konferenciu zaslať do 20.10.2019
V prípade účasti bez príspevku je možné vyplniť prihlášku do 10.11.2019.

Výstup z konferencie:
články budú publikované v recenzovanom zborníku z konferencie na CD nosiči. Plné znenia príspevkov vypracovaných v šablóne zasielajte elektronickou poštou na: conference@vsbm.sk Príspevky, ktoré nebudú v šablóne, nebudú akceptované. Jazyk príspevku môže byť slovenský, anglický, český a poľský.

Rokovací jazyk konferencie:
slovenský, anglický, český a poľský

Web stránka konferencie:
http://conference.vsbm.sk
 

PREDPOKLADANÝ PROGRAM KONFERENCIE

14. november 2019 :
- Registrácia účastníkov (09:00 - 10:00) VŠBM, Košťova 1, Košice
- Privítanie hostí, otvorenie konferencie a plenárne rokovanie (10:30 - 12:00) VŠBM, Košťova 1, Košice
- Obed (12:30-13-30)
- Rokovanie v sekciách (14:00 - 18:00) / VŠBM, Košťova 1, Košice
- Recepcia (od 19:00)

15. november 2019:
- Rokovania partnerských inštitúcií (09:00 - 12:00) / VŠBM, Košťova 1, Košice
CIEĽ A SEKCIE KONFERENCIE

Hlavným zámerom realizácie tohto významného vedeckého podujatia je snaha nadviazať na každoročne organizovanú Konferenciu “Bezpečné Slovensko a Európska únia”.  Pozornosť bude sústredená na tri hlavné témy a to: aktuálne otázky bezpečnosti SR a EÚ,  dopravná bezpečnosť a súdne inžinierstvo.
Cieľom konferencie bude výmena skúseností a poznatkov v oblasti bezpečnosti, nadviazanie a rozšírenie spolupráce zúčastnených a oboznámenie sa s výsledkami dobrej praxe  pri riešení aktuálnych bezpečnostných problémov.
Sekcia č.1 - AKTUÁLNE OTÁZKY BEZPEČNOSTI SR A EÚ

Diskusné témy najmä: bezpečnostný manažment, právne aspekty ochrany osôb a majetku, problémy migrácie, integrovaný záchranný systém, súčasné hrozby a riziká, ekonomická bezpečnosť, informačná a kybernetická bezpečnosť, bezpečnostné vzdelávanie,  krízový manažment, civilná ochrana, mimoriadne udalosti, bezpečnosť obyvateľstva, bezpečnosť miest a obcí,  technické a organizačné aspekty ochrany osôb a majetku, bezpečnostné technológie.
Sekcia č.2 - BEZPEČNOSŤ V DOPRAVE A SÚDNOZNALECTVO

Diskusné témy najmä: bezpečnosť v doprave a dopravnej infraštruktúre, simulačné technológie, logistické systémy, integrálna bezpečnosť letísk, súdne inžinierstvo v jednotlivých oblastiach, technologická bezpečnosť.