VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

Vás pozýva na 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA


Miesto konania :
VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika (
GPS: 48.710975, 21.263460 )

Dôležité termíny :

Termín konania konferencie: 09. - 10. 11. 2017
Prihlášku na konferenciu zaslať do 05.10.2017
Príspevok na konferenciu zaslať do 15.10.2017

Výstup z konferencie:
články budú publikované v recenzovanom zborníku z konferencie na CD nosiči. Plné znenia príspevkov vypracovaných podľa šablóny zasielajte elektronickou poštou na: conference@vsbm.sk 

Rokovací jazyk konferencie:
slovenský, anglický, český a poľský

Web stránka konferencie:
http://conference.vsbm.sk
 
CIEĽ A SEKCIE KONFERENCIE

Hlavným zámerom realizácie tohto významného vedeckého podujatia je snaha nadviazať na každoročne organizovanú Konferenciu “Bezpečné Slovensko a Európska únia”.  Pozornosť bude sústredená na tri hlavné témy a to: aktuálne otázky bezpečnosti SR a EÚ, kriminologické  aspekty bezpečnosti občanov, technické a technologické aspekty bezpečnosti

Cieľom konferencie bude výmena skúseností a poznatkov v oblasti bezpečnosti, nadviazanie a rozšírenie spolupráce zúčastnených a oboznámenie sa s výsledkami dobrej praxe  pri riešení aktuálnych bezpečnostných problémov.
Sekcia č.1 - AKTUÁLNE OTÁZKY BEZPEČNOSTI SR A EÚ

Diskusné témy najmä: bezpečnostný manažment, právne aspekty ochrany osôb a majetku, problémy migrácie, bezpečnostný manažment, integrovaný záchranný systém, súčasné hrozby a riziká, krízový manažment štátu, ekonomická bezpečnosť, bezpečnostné vzdelávanie.
Sekcia č.2 - KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY BEZPEČNOSTI OBČANOV

Diskusné témy najmä: extrémizmus, výskum kriminality, prevencia kriminality, bezpečnosť obyvateľstva, bezpečnosť miest a obcí, kriminogénne faktor.
Sekcia č.3  - TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY BEZPEČNOSTI

Diskusné témy najmä: technické a organizačné aspekty ochrany osôb a majetku, bezpečnostné technológie pre ochranu osôb a majetku, logistika krízových situácií, sily a prostriedky Integrovaného záchranného systému, bezpečnosť informácií, bezpečnosť v doprave, simulačné technológie

PREDPOKLADANÝ PROGRAM KONFERENCIE

09. november 2017:
- Registrácia účastníkov (09:00 - 10:00) VŠBM, Košťova 1, Košice
- Privítanie hostí, otvorenie konferencie a plenárne rokovanie (10:30 - 12:00) VŠBM, Košťova 1, Košice
- Obed (12:30-13-30)
- Rokovanie v sekciách (14:00 - 18:00) / VŠBM, Košťova 1, Košice
- Recepcia (od 19:00)

10. november 2016:
- Rokovania partnerských inštitúcií (09:00 - 12:00) / VŠBM, Košťova 1, Košice