VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

Vás pozýva na 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

pod záštitou štátneho tajomníka ministerstva vnútra SR Ing. Rudolfa Urbanoviča


Dátum konania: 10. - 11. november 2016

Miesto konania: VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika

 
CIEĽ A SEKCIE KONFERENCIE

Hlavným zámerom realizácie tohto významného vedeckého podujatia je snaha nadviazať na každoročne organizovanú Konferenciu “Bezpečné Slovensko a Európska únia”.  Súčasnou tendenciou je koncept a výsledky tohto podujatia znásobiť rozšírením pôvodnej agendy Konferencie z “európskeho” na „euroatlantický“ rozmer. Toto rozhodnutie bolo nevyhnutné vzhľadom na fakt, že dnešná bezpečnosť a výzvy, ktorým Európa a jej partneri čelia, je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného euroatlantického bezpečnostného prostredia zloženého z rovnocenných národných partnerov, pripravených vzájomne si pomáhať v rámci nástrojov medzinárodnej bezpečnostnej spolupráce.
Konferencia sa tematicky bude venovať niekoľkým oblastiam a jej zámery budú viacdimenzionálne, orientované na skúmanie otázky vnímania rozličných bezpečnostných oblastí a bezpečnostných hrozieb, ktoré môžu mať zásadný vplyv na európsky a euroatlantický región. Diskusia bude vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia, o rozličných bezpečnostných systémoch a spôsoboch ich riadenia na Slovensku, ale aj v kontexte širšieho euroatlantického regiónu vrátane krajín Východnej Európy. Zámerom konferencie bude analyzovať a nájsť možné riešenia súčasných bezpečnostných problémov, úloh v oblasti reformy bezpečnostného sektora, strategickej komunikácie a medzinárodnej bezpečnostnej integrácie.
Cieľom konferencie bude analyzovať vzájomné vzťahy medzi štátmi a inštitúciami európskeho priestoru, pričom diskusia bude tiež venovaná analýze oblasti prevencie, implementácie nových metód analýz kriminality vo všetkých jej formách a hľadaním účinných prostriedkov boja proti negatívnym javom, ohrozujúcim bezpečnosť občanov.


PREDPOKLADANÝ PROGRAM KONFERENCIE

10. november 2016:
- Registrácia účastníkov (12:30 - 14:00)
- Privítanie hostí a otvorenie konferencie (14:00)
- Plenárne rokovanie (14.00 -17:00 hod.)
- Recepcia (od 17:30 hod.) / Hotelová akadémia, Košice


11. november 2016:
- Rokovanie v sekciách (09:00 - 11:30) / VŠBM, Košťova 1, Košice:
- Záver konferencie, obed (od 12:00) / Hotelová akadémia, Košice
- Rokovania partnerských inštitúcií (13:00 - 15:00) / VŠBM, Košťova 1, Košice
Sekcia č.1 - RIADENIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV A PREVENCIA
Predseda sekcie : doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD.
Výbor sekcie : prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc., prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Tajomník sekcie : Ing. Jozefína Drotárová


Diskusné témy: Bezpečnostný manažment, bezpečnostné aspekty ochrany osôb a majetku, bezpečnostné technológie pre ochranu osôb a majetku,  extrémizmus a kriminalita, prevencia kriminality, krízový manažment štátu, protipovodňový manažment, logistika krízových situácií, sily a prostriedky Integrovaného záchranného systému, Hasičský a záchranný zbor, cezhraničná spolupráca, záchranné služby, ochrana obyvateľstva. Finančné a ľudské zdroje, hospodárstvo SR a jeho globalizačné procesy, kvalita podnikania a nástroje riadenia podnikateľských rizík, manažment kvality, prepojenie teórie a výskumu s hospodárskou praxou, ekonomická bezpečnosť. Informačné a  komunikačné technológie (IKT) a  ich bezpečnosť, ochrana osobných údajov, hardvérové ochrany, technická bezpečnosť IKT, počítačová kriminalita, tvorba plánov zabezpečenia bezpečnosti informácií, riešenie vybraných modelových situácií narušenia bezpečnosti informácií. Bezpečnosť v doprave a dopravnom stavebníctve, bezpečnosť v logistike, dopravná infraštruktúra na riešenie krízových situácií, riadenie a technológie dopravných procesov v krízových situáciách, súdne inžinierstvo. Environmentálne dôsledky nárastu industrializácie a dopravy, ekologické katastrofy a prevencia, globálne ohrozenie životného prostredia, riešenie ochrany lokálnych environmentálnych poškodení, legislatíva v environmentálnej bezpečnosti. Prevencia bezpečnosti, postupy a prostriedky analýzy kriminality, bezpečnosť obyvateľstva, bezpečnosť miest a obcí, spolupráca v oblasti prevencie kriminality, medzinárodná spolupráca.
Sekcia č.2 - Z NÁRODNEJ DO EUROPSKEJ AGENDY A MODERNÉ CHÁPANIE GLOBÁLNEJ BEZPEČNOSTI
Predseda sekcie: prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA
Výbor sekcie: prof. Ing. Ladislav Hofreiter, PhD.,  doc. Vasyl Myronovych Zaplatynskyi, PhD.
Tajomník sekcie: Ing. Lucia Somorovská

Diskusné témy: Reforma bezpečnostného sektora a výzvy v post-sovietskych krajinách, získané skúsenosti, asymetrické aspekty európskej a národnej bezpečnosti, nové teoretické a metodologické prístupy v súčasnom výskume štátnej bezpečnosti. Globálne hrozby a riziká, úloha Európskej únie (EÚ) pri obrane, ochrane a zaistení bezpečnosti členských štátov, euroatlantický bezpečnostný manažment, bezpečnostné riziká a ich riešenie, zabezpečenie Schengenského priestoru, migračná a azylová politika, Európska pohraničná a pobrežná stráž. Harmonizované vzdelávanie v oblasti bezpečnosti, ochrany a obrany, štandardy EÚ, medzinárodná vojenská, obranná a bezpečnostná spolupráca, právne aspekty bezpečnosti v kontexte Európskej únie. Bezpečnostné technológie, garantovanie bezpečnosti v euroatlantickom priestore, medzinárodný krízový manažment, krízové situácie, simulácia a modelovanie v oblasti bezpečnosti. Postkonfliktná rekonštrukcia, Európska obranná agentúra, európsky bezpečnostný a obranný priemysel, koncepcia kybernetickej bezpečnosti, kybernetická dimenzia. Spoločná bezpečnostná a obranná politika EU, miesto a úloha Európskej komisie a programu Horizont 2020 v kontexte podpory európskej a euroatlantickej bezpečnosti.
pdf verzia