VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
13. - 14. november 2014

KOŠICE
Slovenská republika
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

organizovala 8. medzinárodnú vedeckú konferenciu

BEZPEČNÉ SLOVENSKO  A  EURÓPSKA ÚNIA


Dátum konania: 13. - 14. november 2014

Miesto konania: VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika

 
CIEĽ A SEKCIE KONFERENCIE

Konferencia si kladie za cieľ zvýrazniť význam prevencie kriminality v Slovenskej republike v kontexte vysokoškolského vzdelávania v bezpečnostných študijných programoch pri prelínaní sa do podmienok zjednotenej Európy a zabezpečenia Schengenského priestoru. Ochrana osôb a majetku sa stáva prioritnou záležitosťou za podmienok voľného pohybu osôb ako členov Európskej únie a migračnej vlny ostatných krajín do jej štruktúr.


PROGRAM KONFERENCIE

13.11.2014:
- Plenárne rokovanie (14.00 -17:00 hod.) / VŠBM Košice, Košťova 1
- Odovzdanie ocenení (16:30 - 17:00 hod.)
- Spoločenské posedenie (od 18:00 hod.) /VŠBM Košice, Košťova 1


14.11.2014:
- Rokovanie v sekciách (09:00 - 11:00 hod.) / VŠBM Košice, Košťova 1
- Obed pre účastníkov v sekciách o 11:30 hod. / Hotelová akadémia Košice
- Rokovania partnerských inštitúcií 13:00 - 15:00 hod., VŠBM Košice, Košťova 1
Sekcia č.1 - Riadenie bezpečnostných systémov a Integrovaný záchranný systém SR
Predseda sekcie : prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD., prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc.
Partner: MV SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru SR, Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, MO SR


Bezpečnostný manažment, bezpečnostné riziká a ich riešenie, problematika bezpečnostného vzdelávania, bezpečnostné a právne aspekty ochrany osôb a majetku, bezpečnostné technológie pre ochranu osôb a majetku,  občianska bezpečnosť, extrémizmus a kriminalita, prevencia kriminality,  zabezpečenie Schengenského priestoru. Právne aspekty bezpečnosti a ochrany ľudských práv.

Krízový manažment štátu, protipovodňový manažment, logistika krízových situácií, modelovanie a simulácia, sily a prostriedky Integrovaného záchranného systému, Hasičský a záchranný zbor, cezhraničná spolupráca, záchranné služby, ochrana obyvateľstva, postkonfliktná situácia a obnova.
Sekcia č.2 - Bezpečnosť a ochrana ekonomických záujmov a informácií
                     Ekonomická bezpečnosť
                     Bezpečnosť v doprave, logistike a environmentálna bezpečnosť
Predseda sekcie: prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc.,
                             Dr.h.c. doc. Ing. Imrich Dufinec, CSc., mimoriadny prof.
                             doc. Ing. Jaroslav Slepecký, CSc., mimoriadny prof.


Bezpečnostný manažment, bezpečnostné riziká a ich riešenie, problematika bezpečnostného vzdelávania, bezpečnostné a právne aspekty ochrany osôb a majetku, bezpečnostné technológie pre ochranu osôb a majetku,  občianska bezpečnosť, extrémizmus a kriminalita, prevencia kriminality,  zabezpečenie Schengenského priestoru. Právne aspekty bezpečnosti a ochrany ľudských práv.

Krízový manažment štátu, protipovodňový manažment, logistika krízových situácií, modelovanie a simulácia, sily a prostriedky Integrovaného záchranného systému, Hasičský a záchranný zbor, cezhraničná spolupráca, záchranné služby, ochrana obyvateľstva, postkonfliktná situácia a obnova.
Sekcia č.3 - Inovácie a kvalita bezpečnostnej edukácie


  

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Projekt: „Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti“
ITMS  kód projektu:  26110230095
Predseda sekcie: doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., Ing. Monika Blišťanová, PhD.


Bezpečnostné vzdelávanie, výchova a výcvik v SR / EÚ, resp. skúsenosti mimo EÚ. Inovácie študijných programov. Kvalita edukácie. Požiadavky bezpečnostnej praxe (verejný a privátny sektor, bezpečnostný priemysel) a profil absolventov bezpečnostného vzdelávania. Odborné stáže a študentská prax. Vnútroštátna a medzinárodná spolupráca pri príprave bezpečnostnej komunity. Výmena skúsenosti (the best practices).
flags
english version