Projekt : Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti
Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
ITMS projektu: 26110230095
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Názov projektu : Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti

Projekt je zameraný na adaptáciu VŠBM pre potreby modernej vedomostnej spoločnosti a to prostredníctvom  inovácie študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov ako aj novovytvoreným spoločného študijného programu s Institute of Technology in Utica (USA) a Univerzitou T. Bati ve Zlíně (ČR). Výsledkom inovácie bude zmenená obsahová náplň vybraných predmetov so zameraním na potreby trhu práce, nové vedecké poznatky. V rámci projektu budú vytvorené prípadne inovované študijné materiály,  ktoré budú preložené aj do anglického jazyka a pretransformované do elaerningovej podoby. Ďalej budú vytvorené podmienky pre rozvoj interaktívneho vzdelávania na podporu tvorivého myslenia a do 2 predmetov budú zavedené prostriedky informačných a komunikačných technológii a budú pilotne zavedené GIS systémy do bezpečnostného vzdelávania.


Základné údaje o projekte

Názov projektu: 
Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti

ITMS projektu:  26110230095

Operačný program:  Vzdelávanie

Prioritná os:  1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Projektový manažér: doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD.
Viac informácií o projekte sa dočítate TU (formát pdf)
Strategický cieľ: Adaptácia VŠBM na potreby vedomostnej spoločnosti s podporou zvýšenia kvality vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

Špecifické ciele:
1. prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti,
3. zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji,
4. podporiť spoluprácu medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni


Aktivity projektu:
1.1  Inovácia študijného programu RBS implementovaním nových poznatkov so zameraním na potreby trhu práce
1.2  Zavádzanie nových metód vzdelávania s dôrazom na inovatívne vzdelávanie
1.3  Modernizácia študijných materiálov a ich transformácia do e-learningovej podoby
2.1  Podpora kariérneho rastu a zvyšovanie kompetenčného profilu zamestnancov výskumu a vývoja na VŠBM
3.1  Príprava spoločného študijného programu v spolupráci so zahraničnými vysokými školamiZoznam zmlúv :

Zmluva o poskytnuti sluzby - Poradenske služby pre oblasť VO (formát pdf)

Zmluva o poskytnuti sluzby - Tlač a grafické spracovanie materiálov (formát pdf)

Zmluva o poskytnuti sluzby - Tlač a grafické spracovanie materiálov - dodatok (formát pdf)

Zmluva o poskytnuti sluzby - Dodávka odbornej literatúry (formát pdf)

Zmluva o poskytnuti sluzby - Prekladateľské služby (formát pdf)

Zmluva o poskytnuti sluzby - Informačné technológie (formát pdf)

Zmluva o poskytnuti sluzby - GIS vzdelávacieho modulu (formát pdf)

Zmluva o poskytnuti sluzby - Dodávka spotrebného materiálu (formát pdf)

Zmluva o poskytnuti sluzby - Odborné školenia - školenia manažmentu (formát pdf)

Zmluva o poskytnuti sluzby - Odborné školenia - školenia jazykové (formát pdf)

Zmluva o poskytnuti sluzby - Odborné školenia - ECDL, bezpečnosť sietí, správa servera (formát pdf)
 
Aktuality