VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
Aktuality
Príspevky autorov sú publikované v  riadnom čísle
recenzovaného vedeckého časopisu
Košická bezpečnostná revue


Periodikum vydáva :
Vysoká škola bezpečnostného manaž
érstva  v Košiciach,
Kukuč
ínova 17, 040 01 Košice
IČO: 35 577 720

Evidenčné č
íslo Ministerstva kultúry SR: EV 4234/10
ISSN 1338-4880  (tlačené vydanie)
ISSN 1338-6956 (online)
periodicita : polročník
web: http://www.vsbm.sk/revue.html