Súčasný stav
Na základe dlhodobého plánu rozvoja školy bol v roku 2012 implementovaný nový akademický informačný systém MAIS na pôde VŠBM v Košiciach. Hlavným cieľom bolo vyriešiť požiadavky externého prostredia, zväčša smerujúce k synchronizácii s centrálnymi registrami. Základne potreby školy boli nasadením systému MAIS vyriešené (najmä CRŠ), avšak ostali nedoriešené ďalšie prepojenia ako je elektronická prihláška na VŠ. V súčasnosti sa vďaka kooperácii so spoločnosťou Dupres Consulting s.r.o., ako producentom akademického informačného systému MAIS vytvoril priestor pre spolu participovanie na vývoji ďalších modulov tohto modulárneho akademického informačného systému. V tomto duchu sa teda VŠBM v Košiciach uchádza o schválenie rozvojového projektu pre vývoj a implementáciu e-prihlášky na platforme IS MAIS.


Cieľový stav
Cieľom projektu je vytvorenie a sfunkčnenie prepojenia e-prihlášky medzi portálom www.prihlaskavs.sk a akademickým informačným systémom MAIS na najvyššej úrovni prepojenia s možnosťou meniť úroveň zapojenia na projekte e-prihláška podľa rozhodnutia školy, t.z. sfunkčniť aj iné úrovne pripojenia okrem tej najvyššej. V tomto smere kladieme dôraz na možnosť nasadenia vytvoreného modulu aj v podmienkach iných škôl v úrovni, pre ktorú sa sami rozhodnú.


Opis aktivít projektu, ktorými sa má dosiahnuť cieľový stav
Projekt bude pozostávať z realizácie nasledovných aktivít:
Aktivita 1 - Analýza rozhraní pre komunikáciu so systémami tetích strán systému pre evidenciu prihlášok na štúdium VŠ - Centrálnu elektronickú prihlášku (CEP).
Aktivita 2 - Analýza možností integrácie akademického informačného systému (MAIS) so systémom pre evidenciu prihlášok na štúdium VŠ - CEP
Aktivita 3 - Implementácia intergačného modulu v systéme MAIS na základe výsledkov z Aktivít 1 a 2
Aktivita 4 - Testovanie integrácie formou viacfázových testov v spolupráci s technickými prostriedkami poskytovanými portálom VŠ.
Aktivita 5 - Zaškolenie zodpovedných používateľov pre prácu s novým integračným modulom MAISu


Spôsob zabezpečenia aktivít
Aktivity budú realizované dodávateľským spôsobom za aktívnej účasti a participácie interných zamestnancov vysokej školy.


Možnosť využitia projektu
Uvedená aktivita bude mať význam aj pre iné vysoké školy v rozsahu rozšírenie ich informačného systému o ďalšiu modulárnu časť, ktorá nebola doposiaľ zahrnutá v jadre akademického informačného systému MAIS. E-prihláška bude vyvinutá a odskúšaná na pôde VŠBM a ako funkčný finálny produkt distribuovaná ostatným školám s nasadeným informačným systémom MAIS. V rámci participácie viacerých škôl na vývoji systému MAIS a jeho modulov takto dôjde k výmene poznatkov a produktov z rôznych strán s cieľom optimalizovať prevádzku systému MAIS doplneným jednotlivých modulov, zväčša orientovaných na externé prostredie ako sú centrálne registre alebo e-prihláška. Integrácia rezortného systému pre evidenciu prihlášok na štúdium VŠ - Centrálnej elektronickej prihlášky (CEP) a akademického informačného systému (MAIS) umožní efektívnejší a centralizovanejší proces podávania prihlášok pre záujemcov a uchádzačov o štúdium na VŠ


Konkrétne ukazovatele o naplnení projektu
Zvýšená penetrácia využitia centralizovaného systému pre evidenciu prihlášok na štúdium VŠ - Centrálnej elektronickej prihlášky (CEP), ktorá však bude merateľná až po ukončení projektu vzhľadom na predpokladaný časový rámec projektu. Predpokladá sa úspora finančných nákladov zvýšením efektívnosti práce pracovníkov študijného oddelenia vo výške mzdy jedného pracovníka resp. pracovného času potrebného pre ručné zadávanie údajov do IS MAIS.Nemerateľný avšak dôležitý ukazovateľ je štandarizácia ponuky služieb uchadačovi o štúdium a to podania elektronickej prihlašky na čo najväčši počet škol v SR jednotným spôsobom cez portal e-prihlaška.Udržateľnosť riešenia
Udržateľnosť projektu spočíva v aktívnom využívaní výsledkov projektu viacerými vysokými školami a dohľadom nad samotným produktom jeho samotným producentom spol. Dupres, ktorej cieľom je prevádzkovanie akademického systému v aktuálnych podmienkach fungovania vysokého školstva a jeho ďalšie rozširovanie medzi iné vysoké školy a univerzity. V prípade potreby ďalšieho vývoja sú zúčastnené strany pripravené na tomto vývoji participovať aj mimo rámec tohto projektu.


Rozpočet projektu : 36 229 Eur
 
Aktuality
VŠBM v Košiciach má po riešení projektu implementovanú prihlášku cez portal www.prihlaskavs.sk na úrovní "úplná".

Uchádzači o vysokoškolské štúdium na VŠBM majú možnosť podávať prihlášky cez portal :
www.prihlaskavs.sk
Projekt : Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou
elektronickou prihláškou (CEP)
Rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2013-14421/39314:1-071
Tematická oblasť: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
Kód projektu: 002VŠBM-2/2013

Táto stránka bola vypracovaná v rámci projektu Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP) financovaného aj z prostriedkov štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Názory a stanoviská na tejto stránke sú názormi jej autorov a nevyjadrujú stanoviská Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Prehlásenie producenta systému MAIS o sprístupnení modulu e-prihláška iných školám s implementovaným systémom MAIS