Projekt : Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti
Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
ITMS projektu: 26110230095
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
Názov aktivity:  Príprava spoločného študijného programu v spolupráci so zahraničnými vysokými školami

Cieľ: 
Cieľom aktivity je pripraviť spoločný študijný program s Institute of Technology in Utica (USA) a Univerzitou T. Bati ve Zlíně (ČR) spočívajúca vo  výbere a zvolení obsahu povinných, povinne voliteľných a voliteľných študijných predmetov do spoločného študijného programu a rozšírenie spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Termín : 10/2013 - 09/2015

Koordinátor aktivity:  prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. 

Aktuality
Akreditačná komisia Českej republiky na svojom zasadnutí v dňoch 16. - 18. júna 2014 schválila spoločný študijný program, ktorý bude realizovaný v spolupráci vysokých škôl  State University of New York - Institute of Technology in Utica (USA), Univerzita T. Bati ve Zlíně (ČR), Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (SR), s názvom  Advanced Security Technologies. Študijný program bol schválený na obdobie 4 rokov.