Projekt : Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti
Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
ITMS projektu: 26110230095
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
Názov aktivity:   Podpora kariérneho rastu a zvyšovanie kompetenčného profilu zamestnancov výskumu a vývoja na VŠBM

Cieľ: 
Cieľom aktivity je podporiť rozvoj ľudských zdrojov v oblasti zvýšenia IKT zručností a jazykových schopností ako aj umožniť účasť na odborných a vedeckých konferenciách.  

Termín : 10/2013 - 09/2015

Koordinátor aktivity:  Ing. Monika Daňová, PhD.

Aktuality
Dňa 13 - 14. 11. 2014 sa uskutočnila na pôde VŠBM v Košiciach 8. medzinárodná vedecká konferencia, v rámci ktorej bola samostatná Sekcia č.3  zameraná na  Inovácie a kvalitu bezpečnostnej edukácie.  Úvodnú prednášku k sekcii mal doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD. - projektový manažér, ktorý predstavil projekt a hlavné ciele projektu. Do programu sekcie bolo zaradených 19 príspevkov zameraných na oblasť bezpečnostného vzdelávania. Svoje poznatky, skúsenosti a názory na systém a obsah bezpečnostného vzdelávania predstavili prednášajúci z Ukrajiny, Poľska, Českej republiky a zo Slovenska. Prínosné boli vystúpenia zahraničných účastníkov, ale aj domácich, najmä mladých pedagógov, ktorí sa zamerali na efektívnosť vyučovacieho procesu uplatňovaním inovatívnych metód vzdelávania a taktiež poukázali na interdisciplinárny charakter bezpečnostnej edukácie.