Projekt : Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti
Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
ITMS projektu: 26110230095
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
Názov aktivity:  Zavádzanie nových metód vzdelávania s dôrazom na inovatívne vzdelávanie

Cieľ: 
Konkrétnym cieľom realizácie aktivity je zvýšenie efektívnosti vyučovania vybraných vyučovacích predmetov v prvom a druhom stupni vzdelávania. Aktivita je zameraná na zvýšenie kvality a atraktivity nielen obsahovej a formálnej stránky študijných materiálov, ale aj celého priebehu vzdelávacieho procesu daných vyučovacích predmetov vybudovaním moderných interaktívnych vzdelávacích učebníc s prihliadnutím na možnosti ich použitia v prezenčnej aj dištančnej metóde vzdelávania.

Výstupom aktivity bude:
- Vytvorené vybrané prednášky a cvičenia vybraných vyučovacích predmetov, pre vyučovanie prostredníctvom interaktívnych multimediálnych didaktických prostriedkov,
­- zriadené moderné interaktívne vzdelávacie učebne, vybavené multimediálnymi didaktickými prostriedkami,
­modernizovaný predmet štatistika a matematická analýza,
­- zriadený predmet GIS systémy a overená jeho použiteľnosť v bezpečnostnom vzdelávaní,
­- zmodernizovaná akademická knižnica za účelom podpory projektového vyučovania,

Termín : 10/2013 - 09/2015

Koordinátor aktivity:     Ing. Lucia Kováčová, PhD.
Aktuality
V rámci zavádzania nových inovatívnych metód vzdelávania sa pripravuje inovácia predmetu štatistika, ktorá by sa už od zimného semestra mala učiť v novej špecializovanej PC učebni.

Jedným z výstupov projektu je aj modernizácia akademickej knižnice dokúpením knižných publikácií, noriema elektronických čítačiek kníh. V súčasnosti už študenti môžu využívať zakúpené normy a v najbližšej dobe bude ralizovaný nákup 230 kníh. Zoznam zakúpených noriem si môžete pozrieť TU


Zoznam doposiaľ zakupených publikacií pre Akademickú knižnicu VŠBM si môžete pozrieť TU