Projekt : Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti
Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
ITMS projektu: 26110230095
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
Názov aktivity: Inovácia študijného programu RBS implementovaním nových poznatkov so zameraním na potreby trhu práce

Cieľ:  Cieľom aktivity je príprava inovácie obsahu predmetov v štruktúre študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov v I. a II. stupni vysokoškolského vzdelávania spočívajúca vo  výbere a zvolení obsahu povinných, povinne voliteľných a voliteľných študijných predmetov študijného programu a návrhu implementácie nových vedeckých poznatkov do obsahu vybraných predmetov.

Termín : 10/2013 - 09/2015

Koordinátor aktivity: prof. Ing. Josef Reitšp
ís, PhD.
Aktuality